Ochrana osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov samostatne zárobkovo činnej osoby Ing. Marek Šindler v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 z 27. apríla 2016

Ďakujeme, že ste navštívili túto webovú stránku.

Samostatne zárobkovo činná osoba Ing. Marek Šindler (dalej len “Prevádzkovateľ“) prevádzkujúca stránky “https://www.nudestore.sk/“ a https://www.nudestore.store/ rešpektuje vaše právo na súkromie vo svete internetu pri používaní našej webovej stránky a pri elektronickej komunikácii s nami. Zaviedli sme všetky potrebné opatrenia potrebné na bezpečné uchovanie všetkých vašich osobných údajov, ktoré nám sprostredkujete.

Tieto Zásady ochrany osobných údajov vysvetľujú procesy spracovania realizované SZČO  Ing. Marek Šindler – Vŕbová 8598/8, 821 07 Bratislava-Vrakuňa, IČO: 52 916 014, pri využívaní Internetovej siete a inej alternatívnej elektronickej komunikácie na priamy marketing. Prevádzkovateľ je zodpovedný za spracovanie vašich osobných údajov v súlade s právnymi predpismi platnými pre Slovenskú republiku. Výrazy “my“, “nami“, “naše“, “NUDE STORE“ a “nudestore.sk“ použité na tejto stránke sa vzťahujú na Prevádzkovateľa, „Vy“ sa vzťahuje na osobu pristupujúcu a/alebo používajúcu našu webovú stránku.

Prevádzkovateľ zhromažďuje len tie osobné údaje, ktoré nám vy chcete poskytnúť, alebo ktoré sú potrebné na poskytnutie (a zlepšenie) našich služieb vám. Ako prevádzkovateľ zhromažďujeme len tie údaje ktoré sú nevyhnutne pre potreby priameho marketingu. Uchovávané osobné údaje sú:

Meno, priezvisko, adresa, e-mail popr.  telefónne číslo.

Môžete nám poskytnúť vašu e-mailovú adresu, meno, telefónne číslo atď., aby sme vám mohli poskytnúť informácie o našich produktoch ktoré vás zaujímajú. Chceme Vás ubezpečiť, že Prevádzkovateľ– prijíma všetky potrebné opatrenia na zachovanie ochrany a bezpečnosti údajov, ktoré nám poskytujete, medzi ktoré patria najmä:

Prijíma všetky potrebné opatrenia na uchovanie tajnosti a bezpečnosti vašich osobných údajov.

Prístup k vašim osobným údajom majú len oprávnené osoby, ktoré sú ďalej poskytované len v intenciách zákona.

Všetci oprávnený zamestnanci Prevádzkovateľa, ktorý majú prístup k vašim osobným údajom, musia dodržiavať Zásady ochrany osobných údajov Prevádzkovateľa,.

Na zaručenie ochrany vašich osobných údajov udržiavame bezpečné IT prostredie a máme prijaté potrebné opatrenia na zamedzeniu úniku osobných údajov, ktoré získava a spracováva.

Vaše osobné údaje sa spracovávajú len na účely, na ktoré ste ich poskytli. Tieto budú použité na poskytnutie, podporu a získanie spätnej väzby týkajúcej sa úrovne našich služieb a na zabránenie porušenia zabezpečenia, zákonov alebo našich zmluvných podmienok.

Prevádzkovateľ nebude nikdy zdieľať vaše osobné informácie so žiadnou spoločnosťou tretích strán, ktorá ich plánuje použiť na priame marketingové účely, pokiaľ nám na to nedáte výslovný súhlas.

Prevádzkovateľ môže taktiež zdieľať vaše osobné údaje s tretími stranami, ale len za prísne obmedzených okolností:

Vaše osobné údaje môžeme poskytnúť tretím stranám (ako napríklad poskytovateľom s rovnakým predmetom činnosti, aké má prevádzkovateľ a správcovi internetových služieb), ktoré pomáhajú spravovať túto webovú stránku na základe poučenia.

Vaše údaje sú poskytované tretím stranám len nevyhnutnej miere, ktorá je potrebná pre chod internetových stránok, t.j. Poskytovateľ webhostingových služieb. Všetci sprostredkovatelia sú zaviazaní neumožniť použitie osobných údajov na iný účel.

Vaše osobné údaje môžeme taktiež poskytnúť štátnym orgánom a súdnym orgánom, ak: si to vyžaduje príslušný zákon; alebo je v našej dobrej viere, že takýto krok je potrebný na dodržanie zákonných postupov; v prípade odozvy na právne nároky alebo súdne procesy; alebo na ochranu práv Prevádzkovateľa alebo jeho zákazníkov a verejnosti.

Naša spoločnosť ukladá a uchováva osobné údaje, ktoré nám poskytnete prostredníctvom webovej lokality, vo svojich databázach, tak dlho, ako je primerane potrebné s ohľadom na naše potreby poskytnúť vám odpovede na vaše dotazy alebo na vyriešenie problémov, poskytnutie zlepšených a nových služieb a na dodržiavanie príslušných zákonných predpisov. To znamená, že vaše osobné údaje uchováme primeranú dobu po tom, ako prestanete používať služby našej spoločnosti alebo používať túto webovú lokalitu. Po uplynutí tejto doby budú vaše osobné údaje vymazané zo všetkých systémov Prevádzkovateľa.

Máme právo kedykoľvek vymazať vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli.

Zásady ochrany osobných údajov vám poskytujú všetky potrebné informácie (jednoducho dostupné), aby ste sa mohli rozhodnúť, či chcete používať túto webovú stránku a poskytnúť vaše osobné údaje Prevádzkovateľovi internetových stránok “https://www.nudestore.sk/“ a “https://www.nudestore.store/“.

Preto pri prezeraní tejto webovej stránky a pri elektronickej komunikácii s nami potvrdzujete a súhlasíte so spracovaním vašich nepriamych osobných údajov (súbory cookie, informácie o pripojení a systémové informácie) spôsobom uvedeným v Zásadách ochrany osobných údajov.

Ak by sme mali nejaké otázky týkajúce sa Zásad ochrany osobných údajov, kontaktujte Nás na adrese v časti kontakt a radi vám pomôžeme s prípadnými otázkami.

Kontaktná emailová adresa pre Vaše otázky alebo pripomienky je: nude-store@mail.com.

Celý rozsah smernice, ktorou sa riadia tieto zásady pre spracovanie a ochranu osobných údajov, nájdete na tomto odkaze: https://dataprotection.gov.sk/uoou/sites/default/files/nariadenie_2016_679_text_sk.pdf

  • Facebook NUDE STORE
  • Instagram NUDE STORE

módny eshop NUDESTORE.sk

© 2020 by NUDE STORE

Slovakia